GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN – Thiên Hà

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Tại khoản 5, điều 111 luật Doanh nghiệp năm 2014 công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

A/ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ công, công ty hoàn trà một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

B/ Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quy định tại điều 129 và điều 130 của Luật này

C/ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Thủ tục và hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gồm:

+ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ

+ Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gần nhất

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

+  Soạn hồ sơ hoàn chỉnh, nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp của trụ sở

+  Kiểm tra theo dõi việc xét duyệt hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh

+  Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *