ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH – TAX REGISTRATION IN CASE OF TEMPORARY SUSPENSION OF BUSINESS – Thiên Hà

ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH – TAX REGISTRATION IN CASE OF TEMPORARY SUSPENSION OF BUSINESS

Pause written on a memo at the office

ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH TAX REGISTRATION IN CASE OF TEMPORARY SUSPENSION OF BUSINESS
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn. Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 01 (ngày) làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Đối với Thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận Thông báo tạm ngừng kinh doanh, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu.

Trường hợp Thông báo tạm ngừng kinh doanh gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

++ Đối với Thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng hình thức điện tử: Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

– Cách thức thực hiện:

+  Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh mẫu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh mẫu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

+ Điều 21 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Theo Tổng cục thuế.

The order of execution:

+ Step 1: Economic organizations, other organizations, households, groups of business individuals and business organizations shall send written notices to the tax offices directly managing them and the agencies granting the establishment and operation licenses. , The certificate of business household registration no later than 15 (fifteen) days prior to the suspension of business or continuing business ahead of time. Where a family household, group of individuals or business individuals do not have to make business registration, the time limit for sending the business temporary cessation notice to the managing tax office shall be one working day before the provisional stop business.

+ Step 2: Receiving agency:

++ For Paper Business Suspension Notification:

The tax officer shall receive and seal the receipt of the business suspension notice, clearly stating the time of receipt of the dossier and the name of the document.

In cases where the notice on business suspension is sent by post, the tax officer shall stamp the date of receipt of the dossier and record the letter of the tax office.

Tax officers shall check tax registration dossiers and, in case of necessity to supplement their dossiers, tax offices shall notify taxpayers right on working days (for dossiers submitted directly at tax offices); Within 02 (two) working days from the date of receiving the dossier (for dossiers sent by post).

+ For notices on temporary cessation of business in electronic form: The receipt of dossiers of request for tax identification number restoration shall comply with the provisions in Circular No. 110/2015 / TT-BTC of July 28, 2015 of the Ministry of Finance guiding electronic transactions in the field of tax.

– How to perform:

+ Submitted directly at the head office of the tax office

+ Or sent via the post system;

+ Or submit electronic tax registration documents through the portal of tax authorities.

– Composition and number of dossiers:

+ The composition of the dossier includes:

Notice on business suspension of form No. 23 / DK-TCT promulgated together with the Finance Ministry’s Circular No. 95/2016 / TT-BTC of June 28,

+ Number of file: 01 (set)

– Processing time: Do not pay results to taxpayers.

– Subjects of implementing administrative procedures: Economic organizations, other organizations, households, groups of individuals and business individuals.

– The administrative procedure-conducting agency: District Tax Department.

– Name of form, form of declaration: Notice on business suspension of Form 23 / DK-TCT issued with Circular 95/2016 / TT-BTC dated 28/6/2016 of the Ministry of Finance.

Requirements and conditions for carrying out administrative procedures: In cases where taxpayers select and send dossiers to tax offices through electronic transactions, they must strictly comply with the provisions of Circular No. 110/2015 / TT-BTC dated 28/07/2015 of the Ministry of Finance guiding electronic transactions in the field of tax

– Legal basis of administrative procedures

+ Law on Tax Administration No. 78/2006 / QH11 dated 29 November 2006; Law No. 21/2012 / QH12 of November 20, 2012, amending and supplementing a number of articles of the Tax Administration Law; Law No. 71/2014 / QH13 amending and supplementing a number of articles of the tax law and guiding documents;

+ Laws and Ordinances on taxes, charges, fees and other state budget revenues and documents guiding the implementation thereof;

+ Circular No. 110/2015 / TT-BTC dated 28/7/2015 of the Ministry of Finance guiding electronic transactions in the field of tax.

+ Article 21 of the Ministry of Finance’s Circular No. 95/2016 / TT-BTC dated 28/6/2016 on tax registration.

According to the General Department of Taxation.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *