CÔNG VĂN SỐ 4885/TCT-TTKT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN – Thiên Hà

CÔNG VĂN SỐ 4885/TCT-TTKT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1725/CT-HCQTTVAC ngày 5/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc vướng mắc trong quá trình xử lý hoá đơn người nộp thuế xuất dùng trong thời gian quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp Thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng có hiệu lực thi hành. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 26 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ban gồm:

“d) Thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng,”

Tại Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giải thích từ ngữ như sau:

“6. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

  1. Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).
  2. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”

Tại điểm 1 và điểm 3 Điều 9 Thông tư số 215/TT-BTC ngày 31/12/2013       của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế như sau:

“1. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày ghi trong quyết định cưỡng chế. Thời hiệu áp dụng cưỡng chế được ghi trong quyết định cưỡng chế;

  1. 3. Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế; đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.”

Tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng như sau:

“Hoá đơn thông báo không còn giá trị sử dụng bao gồm các loại hoá đơn: hoá đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in; hoá đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in; hoá đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật”.

Tại khoản 5 Điều 11 và khoản 2 Điều 12 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn quy định xử phạt đối với hành vi sử dựng hoá đơn bất hợp pháp như sau:

“Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hoá đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này).”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế sử dụng hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Các hoá đơn nêu trên không còn giá trị sử dụng, đơn vị bán hàng và mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hoá đơn đã lập sai quy định. Sau khi quyết định cưỡng chế hết hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực, qua xác minh cơ quan thuế xác định thực tế có hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ thì cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị bán hàng xuất hoá đơn và thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn biết, thực hiện./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *