CÔNG VĂN 4670/TCT-KK VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT CHO CHI NHÁNH – Thiên Hà

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 4670/TCT-KK

V/v kê khai thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: – Cục Thuế thành phố Hà Nội

                                                                 Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 49856/CT-TTHT ngày 26/6/2019 của Cục Thuế thành phố hà Nội về việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT tại chi nhánh.

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT;

Căn cứ Điều 84 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân;

Căn cứ Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 135 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định về căn cứ xác lập quyền đại diện;

Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc phát hành hóa đơn;

Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về xử lý số tiền thuế, chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội (Công ty) – trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, có chi nhánh tại Thành phố Huế, Chi nhánh trực tiếp bán hàng, phát sinh doanh thu thì chi nhánh thực hiện xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trước khi xuất hóa đơn, Chi nhánh thực hiện phát hành hóa đơn theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính.

Việc Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ của Chi nhánh tại trụ sở chính và việc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định yêu cầu chi nhánh phải nộp 2% tạm tính trên doanh thu chịu thuế GTGT 10% phát sinh tại thành phố Huế đều là chưa đúng theo quy định.

Đối với số thuế Chi nhánh đã không kê khai theo quy định, Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn công ty xác định lại, đồng thời xác nhận với công ty và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về nghĩa vụ thuế của chi nhánh.

Căn cứ nghĩa vụ thuế nêu trên, Chi nhánh thực hiện nộp thuế theo quy định. Số thuế phải nộp của chi nhánh được bù trừ với số thuế đã truy thu theo Quyết định số 3874/QĐ-CT của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường hợp số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã truy thu thì Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Chi nhánh phải nộp bổ sung và tính tiền chậm nộp theo quy định; trường hợp số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã truy, nếu đáp ứng điều kiện là số nộp thừa thì được xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Kể từ sau thời điểm xác định lại nghĩa vụ, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn chi nhánh thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;

P.TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c)

Website Tổng cục Thuế;

Vụ PC, CS (TCT);

Lưu: VT, KK(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

 

 

 

Lê Thị Duyên Hải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *