CHUYỂN KHOẢN VAY THÀNH VỐN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – Thiên Hà

CHUYỂN KHOẢN VAY THÀNH VỐN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Công ty vốn đầu tư Nhật Bản 100% có vay ngắn hạn công ty mẹ khoản tiền 40,00 USD. Sắp tới thời hạn trả nhưng công ty chưa đủ khả năng thanh toán. Vậy công ty tôi có thể chuyển khoản vay này thành vốn góp đâu tư hoặc vốn điều lệ được hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào.

Trả lời:

1. Việc chuyển khoản vay thành vốn góp đầu tư/vốn điều lệ tùy thuộc vào nhu cầu và quyết định của công ty.

2. Liên quan đến thủ tục tăng vốn góp thực hiện dự án/vốn điều lệ của công ty, đề nghị công ty tham khảo Khoản 1, Điều 26 Luật Đầu tư quy định về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp như sau:

“1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế”.

Đối với thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật Đầu tư và tham khảo thủ tục quy định tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư.Đối với thủ tục thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và tham khảo thủ tục quy định tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đối với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), đề nghị Ông/Bà thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *