CĂN CỨ XÁC ĐỊNH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ – Thiên Hà
Ưu đãi đầu tư là trường hợp nhà đầu tư được hưởng những chính sách ưu đãi về thuế, pháp luật về đất đai khi có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành nghề thu hút đầu tư tại Việt Nam. Căn cứ xác định mức ưu đãi đầu tư đối với dự án là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc quy định định tại Luật đầu tư, các văn bản hướng dẫn và pháp luật có liên quan.
  • Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/quyết định củ trương đầu tư, nội dung ưu đãi đầu tư của dự án được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;
  • Đối với dự án doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nội dung ưu đãi được quy định tại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  • Đối với dự án đầu tư không thuộc các trường hợp trên, căn cứ hưởng ưu đãi đầu tư được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Các trường hợp ưu đãi đầu tư được điều chỉnh:

– Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu đãi còn lại;

– Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;

– Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *