BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG, THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI – Thiên Hà

BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG, THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

  1. Trình tự thực hiện:

        – Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/TT-BLĐTBXH đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

        – Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  1. Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động nộp báo cáo giải trình trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận một cửa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

  1. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *