Thiên Hà

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 3371/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 49853/CT-TTHT ngày 26/06/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn điện tử và lập hóa đơn.

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn.

Căn cứ Điều 6, Điều 8, Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử.

Căn cứ Điều 6, Điều 7 và Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư 32/2011/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Khi lập hóa đơn điện tử phải có đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC

Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn điện tử và nội dung hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:

Như trên;

Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);

Vụ PC-BTC;

Vụ PC-TCT;

Website TCT;

Lưu VT, CS (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *