TIỀN CHẬM NỘP THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – Thiên Hà

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 3308/TCT-KK

Vv: Tiền chậm nộp đối với thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 1315/CT-KTT ngày 20/11/2018 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh nêu vướng mắc đối với kê khai chuyển nhượng vốn của ngân hàng Bank of China (Hong Kông) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 2318/CT-KTT ngày 18/03/2019 của Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh báo cáo bổ sung hồ sơ kê khai chuyển nhượng vốn của ngân hàng Bank of China (Hong Kông) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 403 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ khoán 7 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Căn cứ các quy định nêu trên ngân hàng Bank of China (Hong Kông) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuê TNDN phải nộp đối với khoản thu nhập phát sinh từ việc điều chỉnh giá trị chuyển nhượng ban đầu được hai bên thỏa thuận tại Phụ lục hợp đồng ngày 04/5/2018 chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày hai bên ký phụ lục. Tiền chậm nộp của số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp này được xác định theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng Cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

–         Như trên;

–         Lãnh đạo Bộ (để b/c);

–         Vụ CST, PC, TCNH (BTC);

–         PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);

–         Vụ CS, PC, QLN, DNL;

–         Website Tổng cục thuế;

–         Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Lê Thị Duyên Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *