PHỤ CẤP TIỀN NHÀ CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN KHÔNG – Thiên Hà

Điều 2  Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) như sau:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. …

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Như vậy, khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) mà người sử dụng lao động trả thay sẽ được tính vào phần thu nhập chịu thuế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có).

Ví dụ: Thu nhập là 10.000.000 đồng, tiền phụ cấp nhà ở là 3.000.000 đồng. Giả sử thu nhập tính thuế (chưa bao gốm tiền phụ cấp nhả ở) của bạn là “10.000.000 đồng – 9.000.000 đồng = 1.000.000 đồng”. Vậy 15% thu nhập tính thuế (chưa bao gồm tiền phụ cấp nhà ở) của bạn là 15% x 1.000.000 đồng = 150.000 đồng. Trong số tiền phụ cấp nhà ở công ty trả cho nhân viên là 3.000.000 đồng, chỉ tính 150.000 đồng vào thu nhập chịu thuế.

Như vậy, số tiền được công ty hỗ trợ để thuê nhà được tính vào phần thu nhập chịu thuế TNCN nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *