NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NỢ THUẾ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP KINH DOANH – FOREIGN INVESTORS OWED TAX ARE NOT ALLOWED TO DO BUSINESS – Thiên Hà

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NỢ THUẾ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP KINH DOANH – FOREIGN INVESTORS OWED TAX ARE NOT ALLOWED TO DO BUSINESS

Đây là thông tin từ Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài…   This is one of the contents of Decree 09/2018/ND-CP dated 15/01/2018 detailing the Commercial Law and Foreign Trade Management Law on trading activities of investors foreign…
1.      Nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước đã tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa sẽ cấp Giấy phép kinh doanh nếu:

–       Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

–        Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

 

2.      Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì ngoài điều kiện nêu trên còn phải đáp ứng thêm các tiêu chí:

–      Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

–      Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

–      Mức độ đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Trường hợp hàng hóa kinh doanh thuộc nhóm hàng hóa Việt Nam chưa cam kết mở cửa thị trường như gạo, đường,vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí, sẽ xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi.

Nghị định này có hiệu lực từ 15/01/2018

 

  1.        Foreign investors belonging to countries which have participated in treaties to which Vietnam is a contracting member commit to open markets for goods purchase and sale shall be granted business licenses if:

–    No overdue tax debt in the case of having been established in Vietnam for 01 year or more;

–       Have a financial plan for carrying out activities of applying for a business license.

2.        For foreign investors not belonging to countries participating in treaties to which Vietnam is a contracting member, apart from the above conditions, the following criteria must also be satisfied:

–       Suit the level of competition of domestic enterprises in the same field of activity;

–       The ability to create jobs for domestic workers;

–       Level of contribution to the State budget.

In cases where commodities traded in Vietnamese commodity groups that have not yet been committed to market opening such as rice, sugar, recorded articles, books, newspapers and magazines will be considered for licensing of distribution rights for foreign-invested company which have retail establishments in the form of supermarkets, mini-supermarkets or convenience stores.

This Decree takes effect from 15/01/2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *