KẾ TOÁN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO CHỦ DOANH NGHIỆP?-WHAT CAN AN ACCOUNTANT DO FOR A BUSINESS OWNER? – Thiên Hà

KẾ TOÁN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO CHỦ DOANH NGHIỆP?-WHAT CAN AN ACCOUNTANT DO FOR A BUSINESS OWNER?

Quản lý hệ thống kế toán của công ty một cách không chính xác có thể làm tổn hại đến công việc kinh doanh của bạn trong hiện tại và cả tương lai. Managing your accounting system incorrectly can harm your business in the present and even in the future.
Đây là những điều mà kế toán có thể làm cho chủ doanh nghiệp nhỏ:

1.    Khi bắt đầu kinh doanh

–     Tư vấn cho bạn cấu trúc công ty phù hợp.

–     Hỗ trợ phân tích tài chính.

–     Giúp lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho công ty.

–     Đảm bảo công ty thực hiện đúng các quy định của nhà nước về kế toán.

–     Giải thích tầm quan trọng theo dõi chi phí kinh doanh và chi phí cá nhân một cách riêng biệt.

2.    Trong quá trình hoạt động kinh doanh thường xuyên

–       Theo dõi công nợ của công ty.

–       Tư vấn về tình hình tài chính của chính của doanh nghiệp.

–       Thiết lập quy trình thanh toán và trả lương một cách hiệu quả.

–       Tư vấn về thuế.

–       Đóng sổ sách kế toán và hoàn thiện báo cáo tài chính vào cuối năm.

–       Nộp các loại báo cáo liên quan đến hoạt động công ty đến các cơ quan nhà nước.

3.    Trong quá trình tăng trưởng kinh doanh

–       Giúp đưa ra quyết định khía cạnh tăng trưởng bằng cách đưa ra hiểu biết thấu đáo về dòng tiền, quản lý tồn kho, giá cả và tài trợ kinh doanh.

–       Cung cấp lời khuyên về thuê và mua tài sản và thiết bị

–       Chuẩn bị tất cả hướng dẫn cần thiết để hoàn thành công việc kiểm toán khi cần thiết

–       Làm kế hoạch dự báo kinh doanh để bạn có đưa ra quyết định tốt hơn trong kinh doanh.

–       Đưa ra lời khuyên về nguồn lực để hỗ trợ bạn mục tiêu bán hàng.

These are things that accountants can do for small business owners:

1. When starting a business

–   Advise you on the appropriate corporate structure.

–   Support financial analysis.

–   Help choosing the right accounting software for the company.

–   Ensure the company comply with state regulations on accounting.

–   Explain the importance of keeping track of your business expenses and personal expenses separately.

2. In the course of regular business operations

–  Follow debt of the company.

–  Advice on the financial situation of the business.

–  Set up a payment process and salary pay effectively.

–  Tax advices.

–  Book closing and finalization of financial statements at the end of the year.

–  Submit reports related to the company’s activities to state agencies.

3. In the process of business growth

–  Helps make the growth aspect by providing insights into cash flow, inventory management, pricing, and business financing.

–  Provide advice on renting and buying property and equipment

–  Prepare all necessary instructions to complete the audit when necessary

–  Make business forecasts so you can make better business decisions.

–  Give advice on resources to support your sales goals.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *