Điều kiện thành lập và hoạt động của trường tiểu học quốc tế tại Việt Nam – Thiên Hà

Điều kiện thành lập và hoạt động của trường tiểu học quốc tế tại Việt Nam

Việc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, cụ thể là đầu tư thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định 135/2018/NĐ-CP còn phải đáp ứng các điều kiện về hợp tác, đầu tư nước ngoài đối với hoạt động đặc thù này. Căn cứ Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau khi thành lập, hoạt động trong  lĩnh vực giáo dục như sau:

+ Về vốn đầu tư
“2. Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông phải có suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng;”
(Khoản 2 Điều 28 quy định điều kiện về vốn đầu tư)
+ Về cơ sở vật chất, thiết bị
“3. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông:
a) Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng miền, với mức bình quân ít nhất là 06 m 2 /học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã và 10 m 2 /học sinh đối với khu vực nông thôn;
b) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo mức bình quân ít nhất là 2,5 m 2 /học sinh;
c) Có văn phòng hiệu bộ, phòng giáo viên, phòng họp phù hợp;
d) Có phòng học bộ môn (đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông), thư viện, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
đ) Có phòng tập thể dục đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng học tiếng, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh tàn tật, khuyết tật học hoà nhập, phòng y tế học đường, có nhà ăn, phòng nghỉ trưa nếu tổ chức học bán trú;
e) Có hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh phù hợp với quy mô của cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về tiêu  chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
g) Có sân chơi, bãi tập, khu để xe với diện tích ít nhất bằng 30% tổng diện tích mặt bằng của trường. Có tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.”
(Khoản 3 Điều 29 quy định về cơ sở vật chất, thiết bị)
+ Về đội ngũ nhà giáo
“3. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông:

a) Giáo viên ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương đối với giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông;
b) Số lượng giáo viên ít nhất phải đảm bảo tỷ lệ: 1,5 giáo viên/lớp đối với trường tiểu học, 1,95 giáo viên/lớp đối với trường trung học cơ sở và 2,25 giáo viên/lớp đối với trường trung học phổ thông;
c) Số lượng học sinh/lớp không vượt quá 30 học sinh/lớp đối với trường tiểu học, 35 học sinh/lớp đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.”
(Điều 31 quy định về Đội ngũ nhà giáo)
+ Về tiếp nhận học sinh Việt Nam
“1. Cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Nghị định này được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam, nhưng số học sinh Việt Nam ở trường tiểu học và trung học cơ sở không quá 10% tổng số học sinh của trường, ở trường trung học phổ thông không quá 20% tổng số học sinh của trường.”
(Khoản 1 Điều 24 về tiếp nhận học sinh Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *