Công văn 3360/TCT-PC về xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế – Thiên Hà

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3360/TCT-PC
V/v: xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/3/2019 Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 963/CT-THNVDT ngày 11/3/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc trong xác định nộp chậm h sơ khai thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Về vấn đề này, Tổng cc Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 ca Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn:

“3. Khai thuế đi với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thc hin khai thuế theo từng lần phát sinh k cả trường hợp được miễn thuế.

a.2) Khai thuế đi với một s trường hợp cụ thể như sau:

– Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp, bảo lãnh vay vn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì t chức tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm thủ tc phát mi, bán bất đng sản đó đồng thời thc hin khai thuế np thuế thu nhp cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân.

– Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chp đ vay vn hoặc thanh toán với t chức, cá nhân khác, nay thực hiện chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phn), bất động sản đó đ thanh toán nợ thì cá nhân có quyn sử dng đt, quyn sở hữu nhà phải khai thuế, np thuế thu nhập cá nhân hoc t chức, cá nhân làm thủ tc chuyển nhưng thay phải khai thuế, np thuế thu nhp cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ.

– Trường hợp bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho t chức, cá nhân khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì cá nhân chuyển nhượng phải khai thuế, nộp thuế hoc t chức, cá nhân t chức bán đấu giá phải khai thuế np thuế thu nhp cá nhân thay cho bên chuyn nhưng. Riêng đi với bất động sản của cá nhân bị cơ quan Nhà nước có thm quyn thực hiện tịch thu, bán đấu giá nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì không phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thun bên mua là người np thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) k từ thời đim hợp đng chuyn nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thun bên mua  người np thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyn sở hữu, quyn sử dụng bất động sản. Trường hợp cá nhân nhận chuyn nhượng nhà, công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì:

– Trường hợp các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi phát mại, bán đấu giá bất động sản để xử lý nợ thì phải kê khai thuế TNCN thay cho cá nhân có bất động sản xử lý trả nợ; Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo từng trường hợp hướng dẫn tại điểm d khoản 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

– Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì cá nhân chuyển nhượng phải khai thuế, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế TNCN thay cho bên chuyển nhượng; Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo từng trường hợp hướng dẫn tại điểm d khoản 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

Nếu các tổ chức nêu trên nộp chậm hồ sơ khai thuế thì sẽ bị xử phạt vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCTg Phi Vân Tuấn (để b/c)
– Các Vụ: DNNCN; CS – TCT;
– Website Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, PC(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

 

 

Phạm Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *