BAO LÂU SAU KHI MUA, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) CÓ HIỆU LỰC? – Thiên Hà

BAO LÂU SAU KHI MUA, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) CÓ HIỆU LỰC?

Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về cấp thẻ BHYT:

“2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế”.

Vậy, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức bảo hiểm phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Thẻ BHYT sẽ có hiệu lực sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT đối với các trường hợp tham gia BHYT từ ngày Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 có hiệu lực hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính. (Điểm c khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *